Door verder te gaan accepteert u de cookies van Dyflexis. Lees meer Deze melding verbergen

Privacyverklaring Wodan Brothers BV

PRIVACYVERKLARING GEBRUIK DYFLEXIS SOFTWARE

Via de dienst personeelsplanning software en tijdregistratie (hierna: “de Dienst”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dyflexis acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Dyflexis is de bewerker bij de gegevensverwerking, u of uw werkgever is de verantwoordelijke bij de verwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 december 15.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van de Dienst, waarmee u of uw werkgever de mogelijkheid heeft om de personeelsplanning te verzorgen en werktijden te registreren. Van deze Dienst maken ook onderdeel uit: facturatie, het bijhouden van de loonadministratie en het personeelsdossier.
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de Diensten.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van onze Dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u of uw werkgever worden opgegeven, in het kader van de gevraagde Dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Geboorteplaats/-datum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inloggegevens
 • BSN
 • Nationaliteit
 • Soort, nummer en verloopdatum ID-kaart
 • Naam partner
 • Personeelsnummer
 • Functieomschrijving
 • Salaris
 • Rekeningnummer
 • Ziekteverzuim
 • Key Performance Indicators (KPI’s)

Uw gebruikersaccount
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u (mogelijk) zelf (een deel van) uw gegevens kunt inzien. Hiertoe wordt voor u een account aangemaakt, zodat u met uw eigen inloggegevens kunt inloggen op het portaal.

Uw inloggegevens worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, voor facturatie, ter betaling van het salaris en om een overzicht te geven van de producten en diensten die bij ons worden afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw werknemer met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de Dienst. Indien er sprake is van doorgifte, zullen deze derden de gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen; en
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website en/of dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wij zullen uw verzoek met betrekking tot inzage of wijziging van uw gegevens waar mogelijk doorsturen naar uw werkgever en/of de directe afnemer van de Dienst. Deze laatstgenoemde zal het verzoek verder afhandelen en u inzage geven in de geregistreerde gegevens. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u uw werkgever en/of de directe afnemer schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via info@wodanbrothers.com, of per traditionele post op het volgende adres.

Wodan Brothers B.V.
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
0880 111 555

Onze planning ontdekken?